VARIOTRAC Documentation - Brochure

????9$5,275$&?DUH?YHUVDWLOH?VHOI?SURSHOOHG?PDFKLQHV?VSHFLILFDOO\\?GHVLJQHG??DQG?PDQXIDFWXUHG?IRU????\\HDUV?E\\?3/$,6$1&(?(48,3(0(176?IRU?KHDY\\?GXW\\?ZRUNV??,WV?GHVLJQ?DOORZV?WR?DGDSW?IRUHVWU\\?PXOFKHU??VQRZ?EORZHU??FKLSSHU??VKRXO?GHU?PRZHU??VWRQH?FUXVKHU????????7KH?OLJKW?ZHLJKW?WRJHWKHU?ZLWK?IRXU?GLUHFW?GULYH?ZKHHOV?DOORZV?9$5,275$&???????EHVW?FUR ...